Svarpåudfordringer

Svar på udfordringer

Der gives ingen nemme svar på disse udfordringer. Men vi tror, at svarene primært ligger i to forhold. For det første skal kristendommen være tydelig. Folkekirken skal fortsat være rummelig, men forkyndelsen skal ikke kunne rumme alt, så man efterlader den enkelte forvirret om, hvad kristendom er. Det er i første række præsternes opgave, men menighedsrådet skal støtte op om dette ved at skabe de bedste rammer herfor. Vi skal på samme tid fastholde den traditionelle gudstjenesteform og eksperimentere med at udvikle nye former, der bedre appellerer til mennesker, der ikke tiltrækkes af den traditionelle form.


For det andet skal vi skabe og udvikle den levende kirke! Der er allerede gjort rigtig mange gode ting i Vor Frue Sogn – og vi skal videre ad den vej. Vi skal styrke kirkens rolle som formidler af viden om kristendommen og den kristne kultur, herunder vores store salmeskat. Derfor vil vi etablere en kirkehøjskole, gerne i samarbejde med nabosognene. En styrkelse af dåbsoplæring og børnearbejdet vil være en helt central opgave. En kirkehøjskole skal også være rammen om debat- og studiekredse og studierejser, som på samme tid giver tid og rum for refleksion, eftertanke og meningsudvekslinger samtidig med, at der opbygges stærke sociale relationer i menigheden med fælles op­levelser.


Vi skal markant styrke kirkens sociale indsats, både lokalt i sognet men også globalt i en verden med megen nød og elendighed. Vi må i langt højere grad end vi gør i dag vise støtte og solidaritet over for de mange kristne trosfæller, der mange steder er udsat for forfølgelser, tortur og drab.


Der gøres ikke nok for ”at pleje menigheden”. Vi skal nå bedre ud med informationer om, hvad der sker i kirken. Som nyt medlem af menigheden skal man hurtigt kunne opleve ”at høre til” og være tryg. At yde sjælesorg skal være en naturlig del af den levende kirke – og fylde mere, end det gør i dag. Der skal være langt større åbenhed om menighedsrådets arbejde, så flere involveres og engageres. Møderne er offentlige, men når hverken mødeplan eller referater findes på kirkens hjemmeside, deltager - ikke overraskende - kun få fra menigheden i rådets møder. Menighedsrådet skal være langt mere synligt i menigheden. Der er brug for en markant styrkelse af dialogen mellem menighedsrådet og menigheden, så ­menighedsrådet sikres sin demokratisk legitimitet.


Udfordringer

Det vil vi i Vor Frue

Hvordan bør menighedsrådet arbejde